logo

CỔNG TRUY CẬP CSDL TRỰC TUYẾN

Access Database Online Portal


Tên đăng nhập (Account):
Mật khẩu (Password) ----- :


Cách đăng nhập:
------Tên đăng nhập : Mã số Sinh viên/Cán bộ/Giảng viên
--------- VD: Mã số sinh viên: 111*****, Mã cán bộ: 003.***.*****
------ Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh theo cấu trúc dd/mm/yy
---------VD: sinh ngày 26/02/1992 thì nhập: 260292