Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký
Trang chủ Nội dung

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân trực thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.

I. Ban Giám đốc Trung tâm

1.  Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.  Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ: giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách trực tiệp phòng khai thác dịch vụ thông tin và phòng xử lý thông tin và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

3.  Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin: giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách trực tiệp phòng Công nghệ và Dữ liệu số và phòng Hành chính và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

II. Các phòng chyên môn, nghiệp vụ và phục vụ.Căn cứ vào quy mô, chức năng và nhiệm vụ được giao Trung tâm Thông tin - Thư viện có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

1. Phòng Hành chính

a.    Chức năng:

* Quản lý công việc hành chính của Trung tâm.

b.      Nhiệm vụ:

*  Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện;

*  Quản lý công tác Tài chính, văn thư;

*  Quản lý, tổ chức và khai thác các dịch vụ có thu và các sự kiện;

*  Quản lý người dùng tin;

*  Các công việc do Giám đốc phân công.

2. Phòng Công nghệ & Dữ liệu số

a.    Chức năng:

*       Nghiên cứu, triển khai ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc Quản trị Thư viện hiện đại.

b.   Nhiệm vụ:

*  Quản trị Hệ thống mạng máy tính (Server, client và đảm bảo hệ thống chạy thông suốt);

*  Quản trị an toàn cơ sở dữ liệu đề mục (Opac trên Libol 6.0); hướng dẫn cán bộ Thư viện sử dụng phần mềm Libol 6.0;

*  Xây dựng và triển khai phục vụ Thư viện số;

*  Quản trị Website của Trung tâm;

*  Các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Phòng Xử lý Thông tin

a.    Chức năng:

*       Khai thác, thu thập và xử lý mọi nguồn tài liệu.

b.   Nhiệm vụ:

*  Lên kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu mới theo định kỳ ( sách, báo, tạp chí);

*  Tổ chức tiếp nhận, thu thập các nguồn tài liệu khác  (luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, chuyên đề tốt nghiệp, các nguồn biếu tặng);

*  Xử ký kỹ thuật, biên mục các nguồn tài liệu;

*  Phân chia , bổ sung tài liệu về các kho phục vụ;

*  Xuất bản các danh mục giới thiệu ấn phẩm mới;

*  Các công việc khác do Giám đốc giao.

4. Phòng Khai thách Dịch vụ Thông tin

a.    Chức năng

*    Phục vụ bạn đọc tại Thư viện.

b.   Nhiệm vụ:

* Hướng dẫn Bạn đọc tra cứu tìm tin trên CSDL điện tử, trên thư mục giới thiệu sách mới.

* Hướng dẫn Bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng theo đúng yêu cầu của mình.

* Cung cấp các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài Thư viện thông qua việc trao đổi giữa các thư viện và hệ thống các phòng đọc, phòng mượn, phòng đa phương tiện.

* Tổ chức kiểm kê kho sách theo quy định; bảo quản vốn tài liệu và tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng.

Thư viện ảnh

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi