Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký
Trang chủ Nội dung

Chức năng Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

I. Chức năng: Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động Thư viện của Trường. Trung tâm được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.

II. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống Thông tin – Thư viện trong Trường.

2. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các công trình nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn, khóa luận của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên,các giáo trình, tài liệu tham khảo, các ấn phẩm biếu tặng và tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.

3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin - Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện phù hợp vơi quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của Nhà trường.

5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, cho cán bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

7. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân có quyền hạn như sau:

1. Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Nhà trường và pháp luật.

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy định của Thư viện.

Thư viện ảnh

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi