Tin mới

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Xin vui lòng đợi trong giây lát...

Số lượt truy cập

7841

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

CƠ CẤU TỔ CHỨC,

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 

Giám đốc

I.Chức năng:

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thư viện thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nhà trường giao.

II. Nhiệm vụ:

1. Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

2. Phụ trách trực tiếp:

- Công tác nhân sự;

- Quan hệ hợp tác;

- Phòng Hành chính;

- Phòng Công nghệ thông tin;

Hoạch định chiến lược phát triển của Trung tâm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Phó Giám đốc

I. Chức năng:

Giúp việc cho Giám đốc thực hiện việc lãnh đạo đơn vị.

II. Nhiệm vụ:

1. Phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ Thư viện.

2. Phụ trách trực tiếp:

- Phòng nghiệp vụ xử lý thông tin;

- Phòng khai thác dịch vụ Thông tin;

- Công tác kỷ luật lao động;

- Công tác phong trào, thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Phòng Hành chính

I.Chức năng:

- Quản lý công việc hành chính của Trung tâm.

II. Nhiệm vụ:

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện;

- Quản lý công tác Tài chính, văn thư;

- Quản lý, tổ chức và khai thác các dịch vụ có thu và các sự kiện;

- Quản lý người dùng tin;

- Các công việc do Giám đốc phân công.

 

Phòng Công nghệ & Dữ liệu số

I. Chức năng:

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc Quản trị Thư viện hiện đại.

II. Nhiệm vụ:

-Quản trị Hệ thống mạng máy tính (Server, client và đảm bảo hệ thống chạy thông suốt);

- Quản trị an toàn cơ sở dữ liệu đề mục (Opac trên Libol 6.0); hướng dẫn cán bộ Thư viện sử dụng phần mềm Libol 6.0;

- Xây dựng và triển khai phục vụ Thư viện số;

- Quản trị Website của Trung tâm;

- Các công việc khác do Giám đốc phân công.

 

Phòng Xử lý Thông tin

I.Chức năng:

- Khai thác, thu thập và xử lý mọi nguồn tài liệu.

II. Nhiệm vụ:

- Lên kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu mới theo định kỳ ( sách, báo, tạp chí);

- Tổ chức tiếp nhận, thu thập các nguồn tài liệu khác  (luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, chuyên đề tốt nghiệp, các nguồn biếu tặng);

- Xử ký kỹ thuật, biên mục các nguồn tài liệu;

- Phân chia , bổ sung tài liệu về các kho phục vụ;

- Xuất bản các danh mục giới thiệu ấn phẩm mới;

- Các công việc khác do Giám đốc giao.

Thư viện ảnh

Sách mới

Liên kết thư viện