Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Lịch trực ngoài giờ tháng 01 năm 2021

Administrator | 01/01/2021 | 525 lượt xem

 

LỊCH TRỰC THÁNG 1/2021

Thứ 2 (4/1/2021)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (5/1/2021)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (6/1/2021)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (7/1/2021)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (8/1/2021)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Th7 (9/1/2021)

Lưu Chí Công – Vũ Thị Loan – Phạm Văn Báu – Lê Thị Ngọc Ánh

CN (10/1/2021)

Nguyễn Thị Thu Hường

(Trực đón tiếp đoàn tham quan thư viện)

Thứ 2 (11/1/2021)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (12/72021)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (13/1/2021)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (14/1/2021)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (15/1/2021)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Th7 (16/1/2021)

Phạm Văn Báu – Trần Khánh Ly – Lê Thị Ngọc Ánh – Bùi Quang Hoàn

Thứ 2 (18/1/2021)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (19/1/2021)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (20/1/2021)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (21/1/2021)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (22/1/2021)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Th7 (23/1/2021)

Mai Thị Thu Hà – Phạm Văn Báu – Trần Thị Loan – Vũ Thị Loan

Thứ 2 (25/1/2021)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (26/1/2021)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (27/1/2021)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (28/1/2021)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (29/1/2021)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Thứ 7 (30/1/2021)

Lê Thị Ngọc Ánh – Trần Khánh Ly – Nông Mai Hoa – Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi