Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

THÔNG BÁO V/v: "Triển khai sử dụng hệ thống tự khôi phục mật khẩu đã mất của tài khoản Email NEU cho sinh viên đại học chính quy."

Administrator | 14/12/2020 | 118 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT
Số: 20/TB-TTUDCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
                   V/v: Triển khai sử dụng hệ thống tự khôi phục mật khẩu đã mất  của tài khoản Email NEU cho sinh viên đại học chính quy.

      Kính gửi:
                          - Phòng Quản lý đào tạo.
                          - Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.
                          - Các đơn vị quản lý sinh viên.
                          - Sinh viên hệ đại học chính quy.

       Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Nhà trường thông báo đưa vào sử dụng Hệ thống tự khôi phục mật khẩu đã mất của tài khoản Email Neu sinh viên thông qua Số điện thoại di động hoặc địa chỉ Email dự phòng (ví dụ địa chỉ Gmail) từ ngày 15/12/2020. Những sinh viên chưa kê khai thông tin về số điện thoại và email dự phòng sẽ phải tự cập nhật Email dự phòng và số di động theo hướng dẫn của chức năng “Sửa thông tin liên lạc”.
       Hệ thống có các chức năng sau:

  1. Quên mật khẩu: dùng để tự khôi phục mật khẩu Email đã mất.
  2. Đổi mật khẩu: thay đổi mật khẩu hiện tại thành mật khẩu mới.
  3. Sửa thông tin liên lạc: dùng để cập nhật Email dự phòng, và số điện thoại di động (nhận OTP khi sử dụng chức năng quên mật khẩu).

Chú ý: Để sử dụng chức năng nhận OTP qua số điện thoại. Nhà trường đang lên phương án mức phí SMS và sẽ thông báo cho sinh viên sau. Do đó, hiện tại sinh viên chỉ sử dụng chức năng nhận OTP qua Email dự phòng)
       Hướng dẫn sử dụng cụ thể từng chức năng kèm theo thông báo này hoặc xem tại trang web https://cait.neu.edu.vn, mục Người học.

Kính đề nghị quý đơn vị thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
       Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Như kính gửi;
- Lưu P.TH, TT.ƯDCNTT.

GIÁM ĐỐC
Đã ký

 TS. Lê Việt Thủy

 

Hướng dẫn sử dụng Trang Quản lý mật khẩu Email NEU

 

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi