Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Lịch trực ngoài giờ tháng 12 năm 2020

Administrator | 01/12/2020 | 651 lượt xem

LỊCH TRỰC THÁNG 12/2020

Thứ 3 (1/12/2020)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (2/12/2020)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (3/12/2020)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (4/12/2020)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Th7 (5/12/2020)

Lưu Chí Công – Vũ Thị Loan – Phạm Văn Báu – Lê Thị Ngọc Ánh

Thứ 2 (7/12/2020)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (8/72020)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (9/12/2020)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (10/12/2020)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (11/12/2020)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Th7 (12/12/2020)

Phạm Văn Báu – Trần Khánh Ly – Lê Thị Ngọc Ánh – Bùi Quang Hoàn

Thứ 2 (14/12/2020)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (15/12/2020)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (16/12/2020)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (17/12/2020)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (18/12/2020)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Th7 (19/12/2020)

Mai Thị Thu Hà – Phạm Văn Báu – Trần Thị Loan – Vũ Thị Loan

Thứ 2 (21/12/2020)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (22/12/2020)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (23/12/2020)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (24/12/2020)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

Thứ 6 (25/12/2020)

Thái Thị Trà - Nông Mai Hoa - Lê Ngọc Ánh - Trần Khánh Ly

Nguyễn Đức Trí - Phạm Văn Báu - Thái Thị Trà-Lưu Chí Công

Thứ 7 (26/12/2020)

Lê Thị Ngọc Ánh – Trần Khánh Ly – Nông Mai Hoa – Nguyễn Thị Thu Hiền

Thứ 2 (28/12/2020)

Thái Thị Trà - Mai thu Hà - Bùi Quang Hoàn -Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu - Ng.Đức Trí - Thái Thị Trà- Lưu Chí Công

Thứ 3 (29/12/2020)

Trần Khánh Ly - Lưu Chí Công - Lê Ngọc Ánh - Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà - Vũ Thị Loan - Ng.Đức Trí - Trần Khánh Ly

Thứ 4 (30/12/2020)

Vũ T. Loan - Bùi Quang Hoàn - Lê Ngọc Ánh - Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí -Vũ Thị Loan - Lưu Chí Công- Phạm Văn Báu

Thứ 5 (31/12/2020)

Trần Thị Loan - Mai thu Hà - Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí - Lưu Chí Công - Vũ Thị Loan - Trần Thị Loan

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi