Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

KẾ HOẠCH Thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Administrator | 02/01/2020 | 333 lượt xem

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ------------------------                                               ----------------------
      Số: 2169 /KH-ĐHKTQD                                 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019


       

KẾ HOẠCH
Thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy
 Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quy định về thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/11/2018 của Hiệu trưởng;
Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKTQD, ngày 17/9/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/11/2018 của Hiệu trưởng;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 ban hành theo Công văn số 909/KH-ĐHKTQD ngày 12/6/2019 và Thông báo số 1810/TB-ĐHKTQD ngày 30/10/2019;
Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thực tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy như sau:
1. Điều kiện sinh viên được thực tập cuối khóa và viết chuyên đề
Sinh viên đáp ứng các điều kiện sau đây: 
(1) Tích lũy được ít nhất 75% số tín chỉ của chương trình đào tạo. 
(2) Thỏa mãn các điều kiện tiên quyết của học phần “Chuyên đề thực tập”.
(3) Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
(4) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
(5) Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.

2. Thời gian thực tập, viết chuyên đề và điểm chuyên đề thực tập
- Thời gian thực tập (16 tuần) từ ngày 06/01/2020 đến ngày 03/5/2020, trong đó:
+ Chuẩn bị thực tập (01 tuần): sinh viên đăng ký thực tập trên mạng QLĐT, Khoa, Viện phân công hướng dẫn và tổ chức báo cáo chuyên đề,...
+ Thực tập tổng hợp, viết, đánh giá chuyên đề thực tập (15 tuần).
Chú ý: Sinh viên không đăng ký học phần “Chuyên đề thực tập” sẽ không được công nhận kết quả thực tập.
- Nhập điểm lên mạng và nộp điểm chuyên đề về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 29/5/2020.

3. Tổ chức thực hiện
3.1. Khoa, Viện đào tạo
Trưởng khoa/Viện trưởng quán triệt Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập với giảng viên, cán bộ của đơn vị để biết và thực hiện; cụ thể:
a) Lập kế hoạch thực tập nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy trình hướng dẫn thực tập, tiến độ thời gian, chế độ báo cáo và công tác kiểm tra thực hiện tiến độ thực tập cho từng ngành/chuyên ngành;
b) Đôn đốc sinh viên đăng ký học phần “Chuyên đề thực tập”, nộp học phí, cấp giấy giới thiệu, hồ sơ thực tập cho sinh viên; hỗ trợ sinh viên nơi thực tập;
c) Phân công giảng viên hướng dẫn và tổ chức chấm “Chuyên đề thực tập”;
d) Nhắc nhở giảng viên, sinh viên thực hiện quy định về trung thực trong học thuật qua sử dụng phần mềm turnitin;
e) Gửi kế hoạch thực tập và danh sách sinh viên thực tập về Phòng QLĐT;
f) Thực hiện các quy định khác liên quan.
3.5. Phòng Quản lý đào tạo
Đơn vị Thường trực đầu mối tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch thực tập chung; cấp giấy giới thiệu sinh viên đến cơ sở thực tập (nếu có nhu cầu);
b) Phối hợp với Phòng Thanh tra pháp chế và các Khoa, Viện đào tạo tổ chức kiểm tra công tác thực tập cuối khóa theo Quy định;
 c) Phối hợp với các Khoa/Vện và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức hội đồng chấm “Chuyên đề thực tập”;
d) Tổng hợp dữ liệu, báo cáo kết quả thực tập và lưu trữ theo quy định.
3.2. Các đơn vị khác
- Phòng Tài chính
- Kế toán
 thực hiện hanh toán theo quy định;
- Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện công tác thanh tra thực tập theo quy định;
- Các đơn vị khác phối hợp thực hiện các công việc liên quan.
            Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới, cần phản ánh về Phòng QLĐT để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu TH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

GS.TS Trần Thị Vân Hoa

 
 

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: